Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze voorstellingen en overeenkomsten. 1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’ verstaan alle door Bulkjes te organiseren school-, bibliotheek- en theaterbezoeken door de auteurs/ illustratoren Marie-Louise en Mark Sekrève e.d. 1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘deelnemer’ verstaan: een natuurlijk persoon, leden van een vereniging of organisatie die op grond van een met Mark en Marie-Louise Sekrève geplaatste reservering deel zal nemen aan een vertelvoorstelling/auteursbezoek; 1.4 In deze voorwaarden wordt onder ‘afnemer’ verstaan: iedere natuurlijke persoon, vereniging, organisatie of rechtspersoon die een overeenkomst cq reservering met Mark en Marie-Louise Sekrève is aangegaan deel te nemen aan een ‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’; 1.5 In deze voorwaarden wordt onder ‘annulering’ verstaan: eenzijdige opzegging van de overeenkomst door hetzij opdrachtgever, hetzij Bulkjes 1.6 Deze voorwaarden worden door de wederpartij aanvaard door het vragen van offerte of informatie, het schriftelijk, per e-mail of telefonisch reserveren voor een van de ‘vertelvoorstelling/auteursbezoeken’ of met ons in onderhandeling daarover te treden. 1.7 Overal waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’ wordt daaronder tevens begrepen elke andere door ons georganiseerde en of uitgevoerde activiteit in welke vorm dan ook en hoe genaamd dan ook. 1.8 Deze voorwaarden prevaleren boven de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.

 

Artikel 2 Offertes, Opties en tot stand koming van een reservering

2.1 Alle door ons gedane offertes van de ‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’ zijn vrijblijvend, tenzij hierna anders is aangegeven. 2.2 Opties kunnen maximaal tot 45 dagen worden aangehouden tot de afgesproken datum. Zonder tegenbericht van de afnemer worden opties omgezet in reserveringen. 2.3 Bevestiging van een reservering van een ‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’ geschiedt via e-mail of schriftelijk door ondertekening.
2.4 Een reservering van een ‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’ brengt voor u met zich mee dat u de reservering en de daaruit voortvloeiende (betaling- of andersoortige) verplichtingen accepteert en u derhalve ook gehouden bent deze verplichtingen na te komen. Een reservering bevestigen wij per e-mail met een datum en eventueel in overleg afgestemd tijdstip. 2.5 Wij behouden ons het recht voor om aanvragen voor ‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’ zonder opgave van redenen te weigeren. 2.6 Wijzigingen in de datum en/of de afgesproken tijd van de ‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’ dienen in overleg te worden overeengekomen.

 

Artikel 3 Prijzen

3.1 Prijzen zijn afhankelijk van de speellocatie (school, theater of bibliotheek of ander soortige lokatie),het aantal voorstellingen en de groepsgrootte (het aantal kinderen dat naar de voorstelling komt kijken). De tweede lagere prijs geldt voor de tweede of derde voorstelling op dezelfde dag en locatie. De prijs per voorstelling kunt u op de website vinden. 3.2 De opgegeven prijzen zijn inclusief 0% BTW en dienen inclusief BTW te worden betaald, tenzij anders aangegeven. 3.3 De prijzen zijn exclusief reiskosten en eventuele gemaakte parkeerkosten tijdens de ‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’ inclusief de eventuele opbouw en afbouw van de vertelvoorstelling. Reiskosten worden berekend vanaf de vestigingsplaats (Den Haag) en terug naar de vestigingsplaats en bedraagt 21 ct. per kilometer. 3.4 Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden. 3.5 Prijzen gelden in euro’s, tenzij in andere valuta uitgedrukt.

 

Artikel 4 Facturering en betaling

4.1 Facturen zullen worden verzonden naar de contactpersoon van de organisatie die de reservering heeft geplaatst of bevestigd, de financiele adminstratie of het door u opgegeven factuuradres, hetgeen uw eigen betalingsverplichting jegens ons onverlet laat. 4.2 Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, zonder beroep op verrekening of korting. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het gehele bedrag gefactureerd. 4.3 Bij overschrijding van, enig in de voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn bent u zonder nadere ingebrekestelling direct van rechtswege, in verzuim. Wij zijn in dat geval bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot incasso over te gaan. Aan u zal in dat geval over de verschuldigde som een vertragingsrente in rekening worden gebracht op basis van 1,2% per maand. 4.4 Naast de hoofdsom en de vertragingsrente bent u alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door ons ter inning van onze vordering alsook ten behoeve van de bewaring van onze rechten worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 112,50, vermeerderd met de verschuldigde BTW. 4.5 Onverminderd het bovenstaande zijn wij in geval van niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op u rustende verplichting gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, onverminderd ons recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde inkomsten en onverminderd alle andere ons wettelijk toekomende rechten. 4.6 Wij zijn ten alle tijde gerechtigd ook na de totstandkoming van de reservering vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling van u te verlangen. Indien u daaraan niet voldoet, zijn wij gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, onverminderd ons recht op vergoeding van de schade zoals genoemd in artikel 4.5 en onverminderd alle andere ons wettelijk toekomende rechten.

 

Artikel 5: Overmacht

5.1. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de uitvoering van de‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’ op te schorten, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de afnemer zal hiertoe overleg gepleegd worden. 5.2 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking op de afgesproken lokatie; elke calamiteit welke ertoe leidt dat wij niet tijdig de school, theater, bibliotheek of afgesproken lokatie kunnen bereiken; overheidsmaatregelen die indirect invloed op de uitvoering van de overeenkomst hebben; tekortkoming in de nakoming van onze leveranciers; alsmede iedere tekortkoming in de nakoming onzerzijds welke niet te wijten is aan onze schuld en nog krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting ten laste van ons behoort te komen één en ander behoudens opzet/grove schuld onzerzijds. 5.3 In geval van opschorten zal in onderling overleg een nieuwe datum met de afnemer van ‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’ vastgesteld worden. 5.4 Voor dat deel van de overeenkomst dat door ons is uitgevoerd zijn wij pro-rato gerechtigd betaling te vorderen.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Deelname/aanwezigheid aan de ‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’ is voor eigen risico van de deelnemer en afnemer, Bulkjes aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor tijdens de ‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’ beschadiging van eigendommen van de deelnemer(s) respectievelijk afnemer, alsmede voor tijdens de ‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’ opgelopen persoonlijk letsel van de deelnemer(s). 6.2 Het handelen door afnemer dan wel de deelnemer naar aanleiding van de (inhoud van) de ‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’, geschiedt geheel voor risico van de afnemer en de deelnemer(s). Bulkjes is jegens de afnemer en de deelnemer(s), behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de afnemer respectievelijk de deelnemer(s) voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) de ‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’ dan wel het geleverde materiaal. 6.3 Mocht, met inachtneming van hetgeen in het voorgaande lid van dit artikel bepaald, blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van Bulkjes dienen/dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van Bulkjes in geen geval hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de, bij de totstandkoming van de reservering overeengekomen prijs. 6.4 Ook voor eventuele gevolgschade zijn wij behoudens opzet en/of grove schuld onzerzijds nimmer aansprakelijk. 6.5 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Bulkjes berust op de afnemer, welke door deze wordt aanvaard.

 

Artikel 7: Auteursrecht

7.1 Wij behouden ten alle tijden het auteursrecht op de verstrekte/getoonde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, programma’s en het materiaal van de ‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’. Deze stukken blijven ons eigendom en mogen met onze toestemming worden gekopieerd,gefotografeerd of op andere wijze gebruikt worden.

 

Artikel 8 Ontbinding

8.1 Indien u in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of gedeelte van uw eigendommen wordt gelegd;- (bij een natuurlijk persoon) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;- uit kracht van de wet of overeenkomst op u rustende verplichtingen niet dan wel niet behoorlijk nakomt;- een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn niet heeft voldaan dan wel niet voldoet aan ons verzoek tot vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling op grond van artikel 4.6 van deze Algemene voorwaarden;- overgaat tot staking of overdracht van uw bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van uw bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van uw bedrijf, hebben wij door het enkele plaatsgrijpen van een of meerdere van deze omstandigheden het recht, de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige rechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist, alsmede het recht enig bedrag verschuldigd door u uit hoofde van de met u gesloten overeenkomst terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, onverminderd ons recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde inkomsten en onverminderd alle andere ons toekomende wettelijke rechten. 8.2 Indien wij ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning onze verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen, kunt u de betrokken reservering voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van (ontbindings)schade, onverminderd de toepasselijkheid van de in deze voorwaarden opgenomen bedingen omtrent het eigendomsvoorbehoud

 

Artikel 9 Annulering algemeen

9.1 Restitutie is niet mogelijk, tenzij in deze algemene voorwaarden of in de reservering zelf uitdrukkelijk anders bepaald, of tussen partijen nader per e-mail of schriftelijk overeengekomen. 9.2 Annulering van een reservering is alleen mogelijk tot 2 maanden voor aanvang van de ‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’, tenzij in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst zelf uitdrukkelijk anders bepaald, of tussen partijen nader schriftelijk overeengekomen. In dat geval bent u naast eventuele annuleringskosten, steeds verschuldigd een bedrag ad euro 150,- ter zake administratiekosten. 9.3 Bij annulering van een optreden door de afnemer zijn de navolgende annuleringskosten verschuldigd, tenzij anders overeengekomen en behoudens overmacht als omschreven in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden: 9.3a. bij annulering tot de 30e dag voor de dag dat de ‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’ zal plaatsvinden: 25% van de overeengekomen som;
9.3b. bij annulering tot de 14e dag voor de dag dat de ‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’ zal plaatsvinden: 75% van de overeengekomen som;
9.3c. bij annulering op of na de 14e dag voor de dag dat de ‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’ zal plaatsvinden: de volle overeengekomen som. 9.3d. bij annulering in of rondom de Kinderboekenweek van de ‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’: de volle overeengekomen som.
9.4. Onverminderd het voorgaande, is afnemer alle kosten verschuldigd die Bulkjes tot dat moment heeft gemaakt ten behoeve van de totstandkoming van de ‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’

 

Artikel 10: Uitvoering ‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’

10.1 Wij zullen de met de afnemer afgesproken/geplaatste reservering van de ‘vertelvoorstelling/auteursbezoek’ naar ons beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, doch wij behouden ons het recht voor verbeteringen en andere wijzigingen in het programma van de voorstelling aan te brengen.

 

Artikel 11: Bevoegde rechter

11.1 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de reservering waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondisement van de vestigingsplaats van Bulkjes.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht

12.1 Op al onze transacties geldt bij uitsluiting van toepassing het Nederlands recht.

 

Bulkjes v.o.f., januari 2019